KVSFF
OM KVSFF
Forpaktning av Kvalsundvassdraget

FORPAKTNING OG FORMÅL

Foreningen forpakter den anadrome del av Kvalsundvassdraget, og Brennsvikvassdraget der Finnmarkseiendommen (FeFo) er grunneier.

Foreningen administrerer i tillegg fisket for Hammerfest kommune, der kommunens eiendommer grenser til Kvalsundelva.

Foreningen administrerer også en del av vassdraget for noen private grunneiere. Foreningens formål er bl.a. å legge forholdene til rette for fiske og friluftsliv for allmennheten, sørge for et sundt og rasjonelt fiskestell og knytte medlemmer og andre sammen i en handlekraftig forening, med god kultur innen fiske, friluftsliv og naturvern.

Forpaktning KVSFF
Kvalsund
Kvalsundelva

Bakgrunn og rammeverk for forpaktningsordningen

Kort Historikk:

Gjennom forpaktingsordningen har staten ved jordsalgsmyndighetene, Statskog

og senere Finnmarkseiendommen (FeFo) forpaktet bort fiskeretten i de fleste

vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye i Finnmark.

De tidligste bortforpaktningene skjedde til privatpersoner allerede på slutten

av 1800-tallet. Den første foreningen som forpaktet et vassdrag var Sportsfisker-

foreningen i Kvalsund, som forvaltet Kvalsundvassdraget i årene 1925-1926.

Formålet med forpaktningene var å få bedre tilsyn med elvene, sikre lokal

forvaltning og sørge for allmennhetens og lokalbefolkningens tilgang til fiske.

Ordningen ble utviklet i takt med at det ble dannet lokale lag og foreninger som

fikk forpaktning. I 1977 ble ordningen formalisert gjennom egen forskrift for

bortforpaktnig av statens fiskerett i laksevassdrag i Finnmark fylke.

Denne forskriften ble avløst av forskrift om fiskeforvaltning på statsgrunn i 1992, som igjen ble avløst av Finnmarksloven ved ikrafttredelsen 1. juli 2006

Arbeidsoppgaver KVSFF

Årlige arbeidsoppgaver for foreningen.

Foreningen arbeider via en databasert fremdriftsplan i forhold til årsrutiner og prosjekter.

For nye medlemmer til styre- og annet arbeid i foreningen, er det laget en oversikt, så konkret som mulig i forhold til hvilke oppgaver som utføres av foreningen.

Her er vanlige oppgaver for foreningen gjennom ett år, (og sjelden utført hvert år i kursiv) :

Administrativt arbeid:

 • Samarbeid og kommunikasjon med FeFo, Naturtjenester i Nord, Nibio Svanhovd, Statsforvalter, biologer, forskere, grunneiere, Statens Naturoppsyn, myndigheter, kommunen, næringslivet.
 • Utføre korrespondanse via foreningens e-post med ovennevnte aktører, samt medlemmer, fiskere, styremedlemmer og andre. Orientere bl.a om virksomheten til foreningen og utviklingen i vassdragene.
 • Utarbeide rapporter til FeFo, statsforvalter, mfl.
 • Utarbeide Årsberetning kompl. med statistikker osv.
 • Bestandskartlegginger, gytebestandsrapporter.
 • Kontroll med fangstuttak i sesong, og oppgang av fisk.
 • Pukkellakstiltak: Prosjektering, arbeidsplan, utførelse.
 • Kontroll med vannføring, og vanntemperatur.
 • Forvaltningsreguleringer, oppdatering av fiskeregler mv.
  • Prosjektplanlegging innenfor vedtekter og øko.rammer.
  • Oppdatere vedtekter ved endringer ift. årsmøter.
  • Utarbeide tilskuddsøknader FeFo, fylket, kommunen, dep.
  • Webside Admin: Vedlikehold, design, oppdateringer mv.
  • Oppdatere arbeidsfordelingsplaner ved behov.
  • Journalføre fremdriftsplan og vedtak.
  • Utarbeide sakslister/protokoller for styre- og årsmøter.
  • Gjennomføre års- og styremøter, og hjemle vedtak.
  • Brønnøysundregistret Admin: Utføre oppdateringer.
  • Utarbeiding og oppdatering av div. retningslinjer/innstrukser.
  • Foreta nyinnsettelser oppsyn, taushetserklæring, avtaler mv.
  • Utarbeide nye, og holde oppsynslegitimasjoner oppdatert.
  • Utlånsbilag utstyr oppsyn. Tilbakelevering.
  • Lagerkontroll.
  • Journalføre skjellprøver og sende til analyse.
  • Utarbeide årsregnskap, sende til revisjon.
  • Scanatura Admin: Oppdateringer, priser, info, mv.
  • Dnb bank. Betalinger div. regninger.
  • Fakturering (websystem): Kontingent, sesong- og ukekort, desinfisering mv..
  • Generell arkivering og digitalisering.
  • Styrebehandle saksinnspill.
  • Utarbeide medlemsnytt, og utsende via E-post.
  • Behandle sesong- og ukekortsøknader.
  • Utføre salg av sesong- og ukekort via web med Scanatura- og Natureitsystemet.
  • Utarbeide oppsynsstatistikk/oppsynsrapporter.
  • Økonomi og budsjettkontroll. kontroll med inn/utbetalinger, fiskekort, kontingenter, tilskudd.
  • Saksbehandle regelbrudd, og evt. utarbeide sanksjoneringsskriv.
  • Ivareta personvernloven.
  • Komplettere kontormateriell.
  • Utføre postsendinger.
  • Trykk og laminering av skilt etter behov.
  • Purring ved manglende innrapporteringer.
  • Sluttkontroll av kortsalg og innrapporteringer.
  • Trykk av desinfiseringhefter, oppsyn-notatbøker o.l.


  Arbeid i felt:

  • Oppsynsarbeid i og utenfor sesong.
  • Kontroll med oppgang av anadrom fisk i sesong.
  • Gytebestandtellinger etter sesong.
  • Rydding og vedlikehold: Stier, elveløp, bålplasser.
  • Arbeid med tiltak for å hindre oppgang av pukkellaks og oppdrettslaks.
  • Skilt i terreng: Mont./demont. (før/etter sesong).
  • Skilt i terreng: (byggearb./vedlikehold).
  • Oppdatering av skilttavler i terreng.
  • Holde oppslagstavle ajour på norsk, engelsk, finsk.
  • Bistand til biologer/forskere ved bestandskartlegging.
  • Tømme postkasse for skjellprøver.
  • Klargjøre desinfiseringsstasjon før/etter sesong.
  • Betjene desinfiseringsstasjon.