KVSFF
Aktuelt

Aktuelt

30.05.2024

Veien opp til Kvalsunddalen er fortsatt stengt pga. snesmeltingen.

Fiskere finner info her når veien blir åpnet.

Forøvrig så er det vårflom i Kvalsundelva og høy vannstand.

21.04.2024  Referat styremøte nr. 2


Referat fra styremøte nr. 2 finner du her på

websidens dokumentarkiv.

21.04.2024 Viktige endringer i fiskereglene for Kvalsundelva


Fra og med sesongen 2024 blir det flere endringer i fiskereglene for Kvalsundelva. Her er de viktigste som det er verdt å merke seg:


 • Det innføres såkalt midtsesongevaluering med forhåndsbestemte tiltak og med halv sesongkvote frem til 16. juli. (Se fiskereglene).
 • Korrekt navn og adr. info som samsvarer med folkeregisteret + E-post og mobiltlf.nr. må oppgis ved kjøp av fiskekort for at dette skal være gyldig.
 • Gjenutsatt villaks (Atlanterhavslaks) vil telle med både på døgn- og sesongkvoten, med unntak av fredet fisk som skal gjenutsettes.
 • 50% av døgnkortene reserveres fast bosatte i Finnmark, med mulighet for kjøp av øvrige usolgte 50%.
 • Nye tidsfrister for innrapportering av fiskekort.
 • Alle som hjelper andre fiskere (tar hold i fiskestang ved elva) skal ha eget fiskekort.
 • Personer under 16 år skal ha eget fiskekort (fås gratis).
 • Unntaksregler ift. stenging for fiske vil også omfatte vanntemperatur. (Nye stengekriterier er utarbeidet).
 • Det innføres fredningsområder i pukkellaksår (området rundt pukkellaksfella).


De nye fiskereglene finner du her: Fiske- og ordensregler Kvalsundelva.

21/04/2024 Important changes to the fishing rules for the Kvalsund river


Starting with the 2024 season, there will be several changes to the fishing rules for the Kvalsund river. Here are the main ones worth noting:


 • A mid-season evaluation will be introduced with predetermined measures and with half a season's quota until 16 July. (See the fishing rules).
 • Correct name and address info that matches the population register, and email, and mobile phone number must be stated when purchasing a fishing license for this to be valid.
 • Re-released wild salmon (Atlantic salmon) will count towards both the daily and seasonal quota, with the exception of protected fish that must be re-released.
 • 50% of the daily cards are reserved for permanent residents of Finnmark.
 • New deadlines for reporting fishing licences.
 • Everyone who helps other fishermen (takes hold of a fishing rod by the river) must have their own fishing licence.
 • Persons under the age of 16 must have their own fishing license (available free of charge).
 • Exception rules in relation to closure for fishing will also include water temperature, as well as conservation areas in humpback salmon years (the area around the humpback salmon trap).The new fishing rules can be found here:

The new fishing rules can be found here

26.03.2023 Årsberetning 2023 og møtereferat


Du finner dette på websidens dokumentarkiv.

05.03.2023  Årsmøteinnkalling 2024.


Kvalsund Sportsfiskeforening ønsker ordinære medlemmer med stemmerett velkommen til foreningens årsmøte 2024.

Dato og tid: 21. mars kl. 18.00.

Møtested: Kvalsund menighetshus (rett ovenfor kirka).


Medlemmer er sendt innkalling pr. E-post den 5. mars 2024 med vedlagt foreløpig saksliste og saksdokumenter. Innkommne saker fra medlemmer må for å kunne tas opp til behandling på årsmøtet, være mottatt styret (sendt pr. brev eller pr. Epost) senest 7 dager før årsmøtet. Fristen er 14. mars.

Når endelig saksliste er klar (tidsrommet 16-20 mars) blir denne oversendt medlemmer pr. E-post.

Det blir enkel bevertning under årsmøtet.


14.11.2023 Rapport pukkellaksprosjekt 2023


Rapport pukkellaks prosjekt 2023 sendt bl.a. til Statsforvalter, FeFo, og Hammerfest kommune finner du i foreningens "Dokumentarkiv".

14.10.2023 Høringsinnspill sendt til FeFo


Foreningen har levert høringsinnspill ang. FeFo`s forslag til endring av retningslinjer og kontrakt ift. forpaktning av laksevassdrag.

Du finner dette i foreningens "Dokumentarkiv".

15.09.2022 Vel blåst fiskesesong!


Da er også sjøørretfisket over for i år. Neste mulighet for fiske i Kvalsundvassdraget er isfiske i Neverfjordvannene perioden

1. januar - 4. mai 2024. Se fiskeregler isfiske.


Trekning av gavekort kr. 300,- blant fiskere som har innlevert skjellprøver skjer i slutten av året.


Sesongstart for fiske i Kvalsundelva, og sommerfiske i Neverfjordvannene er 1. juni 2024.

Døgnkortsalget åpner 1. januar 2024. Sesong- og ukekort kan også søkes/bestilles fra denne dato.


Styret takker alle som har deltatt i pukkellaksprosjektet denne sesongen, dere har gjort en kjempeflott innsats! Takk også til alle de fiskere som har bidratt med innrapporteringer av fiskekort!
10.09.2023 Vi mangler innrapportering på mange fiskekort


Foreningen mangler alt for mange innrapporteringer av døgnkort, samt noen sesongkort, til tross for påminnelser.

Ansvarlige for fiskekort som ikke har innrapportert senest innen sesongslutt 14. sept. 2023 vil bli sanksjonert iht. bestemmelsene.


Konsekvens ved for stor andel manglende innrapporteringer av fiskekort, kan bli at Kvalsundelva blir stengt for fiske av myndighetene, gjeldende for flere kommende sesonger.

Innrapporterer fangst, null fangst, gjenutsatt fangst, ikke benyttet fiskekort her: https://www.inatur.no/fangstrapportering/scanatura
23.08.2023 kl.20.00 Pukkellaksfjella demontert


Pukkellaksfella er fjernet, og fredningen av fangstområdet for pukkellaks er opphevet.

Fiskeregler og kart er oppdatert mot endringen.
17.08.2023 Kvalsundelva sone 2 gjenåpner for fiske torsdag 17. august kl. 19.00


Zone 2 reopens for fishing on Thursday 17 August at 19.00
10.08.2023 Kvalsundelva sone 2 stenger igjen fra og med 10. aug. kl. 20.00.


Fang og slipp tillates ikke ved vanntemperatur fra +18 og over, og holaks over 3 kg. som er fredet fra 1. august, kan dermed ikke gjenutsettes pga. lav overlevelse ved høy vanntemp, dermed blir det fiskeforbud. (Dette i samråd med FeFo).


Lav vannstand over lengre tid, lite oppgang av villaks og lite innrapportert villaks siste uken, og dårlig nedbørsprognose med varmt vær de nærmeste dagene er også medvirkende til stenging.


Kvalsundelva sone 2 åpnes når vannstand, vanntemp, og oppgang av villaks bedrer seg betraktelig, og prognose ift. vanntemp/vannstand viser at dette vil holde seg over noe tid.


Sone 1 holdes åpen for fiske inntil videre.


Som tidl. iverksettes ekstraordinær døgnvaktordning ift. oppsyn spesielt i sone 2 som nå stenges.


Kvalsund river zone 2 closes again from 10 August. at 8 p.m.Catch and release is not permitted at water temperatures of +18 and above, and salmon over 3 kg. which is protected from 1 August, cannot therefore be renewed due to low survival at high water temperatures, thus there will be a fishing ban. (This in consultation with FeFo).


Low water levels over a long period of time, little increase in wild salmon and little reported wild salmon in the last week, and poor rainfall forecast with warm weather in the next few days are also contributing factors to the closure.

Kvalsund river zone 2 is opened when the water level, water temperature, and increase in wild salmon improves considerably, and the weather forecast shows that this will last for some time.


Zone 1 is kept open for fishing until further notice.

As before, an extraordinary round-the-clock duty arrangement has been implemented in relation to supervision especially in zone 2 which is now closed.

05.08.2023 Kvalsundelva sone 2, åpner kl. 18.00 idag 5. august for fiske en kort periode etter at vannstanden har steget litt etter regnværet. Det kan bli stengt på kort varsl.


Kvalsund River zone 2, opens at 18.00 today 5 August for fishing for a short period after the water level has risen a little after the rain. It may be closed at short notice.

31. juli 2023 kl. 1800 stenges sone 2 midlertidig for fiske i hovedsak pga. lite vann. Dette til forholdene bedrer seg.

Sone 1 holdes åpen for fiske inntil videre.


I omtrent 20 dager siden 10. juli har vannstanden i Kvalsundelva vært svært lav. 


Ved vannstand ned mot 112 cm. kan elva bli stengt i sone 2 hvis utsiktene til nedbør er dårlig og/eller hvis det er dårlig oppgang av fisk. Ved 109 cm. stenges sone 2 evt. også sone 1. Langtidsvarslet viser varmt vær og foreløpig lite nedbør ut neste uke. I perioder kan elva derfor stige noen få cm. for så å falle igjen.

Statistikk viser at normal vannstand i disse dager skal være 1,20 - 1,32 cm.


Fiskere som har forhåndsbestilt døgnkort for den perioden sone 2 må holdes stengt vil få kortprisen refundert.

Fiskere som har uke- og sesongkort har mulighet til å fiske i

sone 1.


OPPSYN:

Det iverksetts ekstraordinær døgnvaktordning med sone 2 i stengeperioden. Oppsyn som har døgnvakt skal også kontrollere

sone 1.


31 July 2023 at 1800 Zone 2 is temporarily closed to fishing mainly due to little water. This until conditions improve. Zone 1 is kept open for fishing until further notice.


For approximately 20 days since 10 July, the water level in the Kvalsundelva has been very low.

When the water level is down to 112 cm. the river can be closed in zone 2 if the prospects for rainfall are poor and/or if there is a poor recovery of fish.

At 109 cm. zone 2 is closed, possibly also zone 1. The long-term forecast shows warm weather and little precipitation for the time being next week.


In periods, the river can therefore rise a few cm. then fall again.

Statistics show that the normal water level these days should be 1.20 - 1.32 cm.

Fishermen who have pre-ordered a 24-hour card for the period when zone 2 must be closed will have the card price refunded.

Fishermen who have weekly and season tickets have the opportunity to fish inzone 1.


Guard:An extraordinary watch arrangement is implemented with zone 2 during the closure period. Supervisors who are on 24-hour duty must also checkzone 1.
MERK: Det er strengt forbudt å kaste død fisk, og fiskeavfall i eller ved elva, både med hensyn til trivsel og smittefare.


Til hjelp for kommunen har foreningen satt opp GUL KASSE ved elvebredden nede ved hovedveibruen, hvor slikt kan kastes i. Dette blir tømt en gang daglig. Helst skal du ta med fiskeavfall hjem.


Merk også at det er strengt forbudt å fiske på en slik måte at fisk kan krøkes, og det er også forbudt å fiske fra bru.


Brudd på regelverk vil føre til bortvisning og gebyr.
22. juni 2023 Fredning av fangstområde pukkellaks.


Fra 22. juni og ut sesongen er fangstområdet for pukkellaks fredet for all fiske. Dette gjelder en 200 meters strekning av Kvalsundelvas nedre del av sone 2. Området blir skiltet og avsperret med sperrebånd/snor.

Det er forbudt for uautorisert personell å ta seg inn bak sperringene.

Fisken skal vernes mot unødig stress, og røktere av fellen skal ha arbeidsro.

Det kan medføre fare for liv og helse og ta seg inn bak sperringene, og spesielt mot pukkellaksfella og ledegjerdet som er etablert ute i elva. Det er ikke tillatt å stå utenfor fredningsområdet og benytte fiskeredskaper inne i dette området.From 22 June and the rest of the season, the catch area for humpback salmon is protected for all fishing. This applies to a 200 meter stretch of Kvalsund-rivers's lower part of zone 2. The area will be signposted and cordoned off.

It is forbidden for unauthorized personnel to enter behind the barriers.The fish must be protected against unnecessary stress, and the workers of the trap must have peace of mind.

It can cause danger to life and health and get behind the barriers, and especially towards the humpback salmon trap and the guide fence that has been established out in the river.

It is not permitted to stand outside the conservation area and use fishing gear inside this area.


1. juni 2023 Fiskestart Start fishing.


Da er årets laksesesong startet.

Alle fiskere ønskes lykke til og SKITT FISKE!

This year's salmon season has started.

All fishermen wish good luck with the fishing!

10.05.2023 Håp om lite pukkellaks i sone 2, sesongen 2023


Fellesystem for pukkellaks etableres i nedre del av sone 2 i Kvalsundelva etter at vårflommen er over i mai/juni.

Fra pukkellaksfella og videre opp i Kvalsundelvas sone 2, håper vi derfor på et normalt fiske etter villaks (Atlanterhavslaks) og sjøørret, med minimalt antall pukkellaks, forhåpentligvis ingen.


Sone 1 derimot, vil nok ha et stort antall pukkellaks (stillehavslaks), som forøvrig er en utmerket matfisk når den kommer rett opp fra sjøen og ikke har stått for lenge i elva.

Litt info om pukkellaksen(stillehavslaksen) finner du her.

10.05.2023 Fangstområdet for pukkellaks fredet sesongen 2023.


Fangstområdet for pukkellaks er fredet for all fiske sesongen 2023, gjeldene perioden 1. juni - 14. september.

Dette gjelder en strekning på ca. 200 meter på begge sider av Kvalsundelva i området der pukkellaksfellen vil bli montert. (ca. 100 meter nedenfor fellen, og ca. 100 meter ovenfor fellen)

Fredningen er innført i fiskereglene, samt fiskekart.


Grunnen til fredningen er mht. fiskens velferd, samt at fellesystemet skal fungere mest mulig effektivt.

Området vil bli merket med skilt og sperrebånd, og det vil være forbudt for uvedkommede å ta seg inn på området. Det vil også være oppsynsvirksomhet i fangstområdet.


The catching area for humpback salmon is protected for the 2023 season.

The catch area for humpback salmon is protected for all fishing season 2023, valid for the period 1 June - 14 September.This applies to a stretch of approx. 200 meters on both sides of the Kvalsund River in the area where the humpback salmon trap will be installed. (About. 100 meters below the trap, and 100 meters above the trap).

Conservation is introduced in the fishing regulations, as well as fishing charts.


The reason for the conservation is the welfare of the fish, and that the trap system should work as efficiently as possible.The area will be marked with signs and barrier tape, and it will be forbidden for unauthorized persons to enter the area.There will also be guarding of the trap area.Ryhälohen pyyntialue on suojattu kaudelle 2023.

Ryhälohen pyyntialue on suojattu koko kalastuskauden 2023 ajan, voimassa 1.6.-14.9.Tämä koskee n. 200 metriä Kvalsund-joki molemmin puolin alueella, jonne ryhälohi ansa asennetaan. (Noin. 100 metriä ansan alapuolella ja 100 metriä ansan yläpuolella).

Suojelu on otettu käyttöön kalastussäännöissä sekä kalastuskartoissa.


Säilytyksen syy on kalojen hyvinvointia ja että ansajärjestelmän tulee toimia mahdollisimman tehokkaasti.Alue on merkitty kylteillä ja puomiteipillä, ja alueelle on kielletty asiattomien pääsy. Myös ansa-aluetta valvotaan.

23.03.2023 Referat årsmøtet 2023


Dette er lagt ut på "dokumentarkiv"

23.03.2023 Årsberetning 2022 m/resultatregnskap.


Årsberetning 2022 m/resultatregnskap er behandlet og godkjent årsmøtet 22. mars 2023. Dette er lagt ut på "dokumentarkiv" under "årsberetninger og resultatregnskap".

Du finner dette her: Årsberetning 2022

06.03.2023  Årsmøte 2023 blir den 22. mars


Kvalsund Sportsfiskeforening avholder årsmøte for medlemmer med stemmerett den 22. mars kl. 18.00.

Møtested: Lillesalen, ved tidl. Kvalund kommunehus.


Innkommne saker må for å kunne tas opp til behandling på årsmøtet, være mottatt skriftlig eller pr. E-post av styret, senest 7 dager før årsmøtet.

Medlemmer med stemmerett er iht. vedtektene sendt innkalling pr. E-post vedlagt årsberetning 2022 m/saksdokumenter. Det er ingen valg på dette årsmøtet.

Det blir enkel bevertning.


Foreløpig dagsorden:

 • Sak 1: Innkalling, forretningsorden, dagsorden.
 • Sak 2: Årsberetning, regnskap og revisjon 2022, samt arbeidsplan og budsjett 2023.
 • Sak 3: Forslag til vedtektsendringer. (Ny forpaktning Brennsvik, sesong- ukekort mv.)
 • Sak 4: Medlemskontingenter 2023. (Se forslag i årsberetningen).
 • Sak 5: Avslutting og undertegning.

06.02.2023 Sjøørret lengde/vekt tabell


Ny lengde og vekttabell for sjøørret er lagt inn på websiden.

Du finner den her.
01. feb. 2023 Fiskekortsalg Kvalsundvassdraget er åpent


Døgnkort Kvalsundelva, og døgn/ukekort sommerfiske Neverfjordvannene, selges fra 1. feb. via Scanatura.no 

Link: KORTSALG WEB.


Sesong- og ukekort Kvalsundelva:

Merk! Nye regler Sesong- og ukekort:

Fast bosatte innenfor sektorgrense Kvalsund kan fra 1. feb. søke om sesongkort for Kvalsundelva. Ordinære medl. gis prisreduksjon.

Fast bosatte i Hammerfest kommune kan nå søke om ukekort for Kvalsundelva. Ord. medl. og støttemedlemmer fast bosatt i Hammerfest kommune gis prisreduksjon. Det selges 7 ukekort pr.uke.

Info/vilkår sesong- og ukekort:

Link: INFO/VILKÅR SESONG- OG UKEKORT.

29.12.2023 Nye fiskeregler, nye regler sesongkort, innføring av ukekort for fast bosatte i Hammerfest kommune. Dette gjeldende for Kvalsundelva f.o.m. 2023


Nye regler for Kvalsundelva gjelder f.o.m. 2023.

Dette angår fiskeregler, regler for sesongkort, laksekvoter, priser, samt innføring av ukekort for fast bosatte i Hammerfest kommune, der medlemmer og støttemedlemmer i kommunen får rimeligere pris på ukekort.

Se nærmere info her om endringer i fiske- og sesongkortregler.

22.12.2022 Isfiske Neverfjordvannene f.o.m. 2023


Isfiskeperioden for Øvre- og Nedre Neverfjordvann er

1. januar - 4. mai. Det er bare tillatt å fiske innlandsfisk.


(Det er krav om bostedsadresse i Norge for å fiske innlandsfisk i perioden 15. mars - 15. juni i Neverfjordvannene).


Bosatte i Finnmark fisker gratis, mens tilreisende må kjøpe fiskekort. Dette er såkalte anadrome fiskevann, og det er ikke tillatt å fiske nærmere inn- og utløpsoser enn 200 meter.

Isfiskeregler, kart og desinfiseringsregler finner du her.


Søknad om dispensasjon fra krav om bostedsadresse i Norge kan sendes Kvalsund Sportsfiskeforening, som vil forholde seg til samme regelverk ift. dispensasjons som FeFo.

03.12.2022 Søknad om tilskudd pukkellakstiltak 2023


Søknad om tilskudd ift. tiltak mot pukkellaks sesongen 2023 er sendt Miljødirektoratet. Kostnadsramme beregnet til kr. 1.239.188,- og av dette utgjør over 1 mill. lønnskostnader.


Fangstkammer og ledegjerde vil som tidligere nevnt bli gitt foreninger fra Statsforvalter.

Elvene i øst Finnmark vil bli prioritert først både ift. driftsmidler og felle, så da får vi bare håpe på at midlene også strekker til for Kvalsund-vassdraget.

05.10.2022 Mulighet for ekstrainntekt 2023!

Foreningen søker etter personell til arbeid med pukkellaks 2023.


Foreningen søker etter 4 - 6 personer over 18 år ift. arbeid med røkting av pukkellaksfelle sesongen 2023. Det vil bli utarbeidet rotasjonsordning for deltakende personell, samt plan for arbeidet.

Arbeidet vil foregå i perioden juni - august. Muligens også sept. mnd.


Det antas å kunne tilbys ca. kr. 45.000,- pr. mnd. brutto (kr. 300,- pr. time) i lønn/honorar for fulltidsstilling, forutsatt at det offentlige gir penger til drift.


Personer over 18 år som ønsker å delta med røkting av fellen kan ta uforpliktende kontakt med Kvalsund Sportsfiskeforening, å angi en periode som du tror det vil være mulig for deg å kunne delta, ved å sende E-post til: kvsff@yahoo.no

05.10.2022 Pukkellaks tiltak sesongen 2023


Statsforvalteren kjøper inn og leverer ut pukkellaksfelle til Kvalsund Sportsfiskeforening, forutsatt et godt statsbudsjett for 2023. Statsforvalteren håper at en felle kan bli levert i tide til neste sommer, og at det kan tilbys penger til drift.

Foreningen vil søke tilskudd bl.a. angående HMS tiltak, i løpet av høsten/vinteren.


04.10.2022 Foreningens forvaltningsområde utvides.


Kvalsund Sportsfiskeforening søkte i august mnd. om tillatelse til å administrere fisket der kommunens eiendom grenser til Kvalsundelva.

Hammerfest kommune har innvilget søknaden, og foreningen forvalter dermed også dette området.

Foreningens fiskeregler bl.a. ift. krav om desinfisering, samt øvrige bestemmelser som f.eks. oppsyn i området vil være gjeldende.

Kart er oppdatert angående endringen, og de privateide områdene som foreningen pr. idag ikke har avtale med, er merket med rød linje langs bredden til Kvalsundelva. Se nytt kart her.

04.10.2022 Målestasjonen til NVE er reparert.


Foreningen har vært i dialog med NVE denne sesongen, i forbindelse med at målestasjonen for Kvalsundelva har vært ute av drift i korte og lange perioder. Denne måler både vannstand, vannføring og vanntemperatur, og er et viktig kontrollinstrument for foreningen.


NVE har nå reparert feilen, som besto av at data ble registrert, men ikke videresendt.

23.09.2022 Trekning av gavekort angående skjellprøver 2022.


20 stk. skjellprøvekonvolutter, med prøver fra anadrom fisk fangstet i Kvalsundvassdraget, innkom foreningens nye skjellprøvepostkasse denne sesongen. Alle som leverte prøver til postkassa deltok i trekning av et gavekort på kr. 250,- kjøpt hos Kleven Jakt & Fiske AS.

Hver skjellprøvekonvolutt ga en vinnermulighet, og fisker kunne levere flere skjellprøver (fra ulike fisker) og dermed øke sin vinnermulighet.


Trekning ble foretatt idag av et ikke medlem, med bl.a. 2 styre-medlemmer til stede. Trekning kontrollert og godkjent, og vinner ble Olaf Knædal, og foreningen gratulerer!

15.09.2022 Sesongslutt sjøørretfiske i Kvalsundelva, og med dette sesongslutt for alt fiske i vassdraget for i år.


Da er også sjøørretfisket over for i år, og hele Kvalsundvassdraget er nå stengt for alt fiske frem til isfiske er mulig i Neverfjordvannene fra og med 1. februar 2023. Se fiskeregler isfiske.

Sesongstart for fiske i Kvalsundelva, og sommerfiske i Neverfjordvannene er 1. juni 2023.

01.09.2022 Sesongslutt Øvre- og Nedre Neverfjordvann.


Øvre- og Nedre Neverfjordvann og elva mellom, inngår i anadrom strekning og stenges derfor for alt fiske fra og med 1. september.

Øvre- og Nedre Neverfjordvann åpnes for isfiske 1. februar 2023, og da gjelder egne fiskeregler for isfiske.

31.08. 2022 Kun sjøørretfiske fra 1. sept til 14. sept. og ingen nattefredning ved dette fisket.


Foreningen minner om at lakse-sesongen avsluttes 31. aug.

Fra 1. sept. og til sesongslutt 14. sept. er det kun tillatt å fiske sjøørret. All villaks (atlanterhavslaks) som fangstes skal gjenutsettes. Tvil om hvilken fiskeart som er fangstet skal føre til gjenutsetting.

Det vil ikke være nattefredning (såkalt nattestenging) ved sjøørretfiske.

Ekstraordinært oppsyn fortsetter ut sesongen, og etter sesongslutt.


The association reminds that the salmon breeding season ends on 31 August.

From 1 Sept. and until the end of the season on 14 Sept. only sea trout fishing is allowed.

All  wild salmon caught must be released.

Doubts about which fish species have been caught should lead to re-release.

There will be no night protection (so-called night closure) for sea trout fishing.

Extraordinary supervision continues throughout the season, and after the end of the season.


Yhdistys muistuttaa, että lohen pesimäkausi päättyy 31. elokuuta.1. syyskuuta alkaen ja kauden loppuun asti 14.9. vain meritaimenen kalastus on sallittua. Lohi on täytettävä. Kalatyyppiä koskevien epäilyjen pitäisi johtaa uudelleen vapauttamiseen.Yöviihdettä ei ole luvassa.Poikkeuksellinen valvonta jatkuu läpi kauden ja kauden päätyttyä.

25.08.2022 Kvelds- og nattefredning Kvalsundelva


Gjeldende for hele Kvalsundelva (sone 1 og 2) innføres det av forvaltningsmessige årsaker kvelds- og nattefredning i tidsrommet 21.00 - 07.00 hvert døgn.

Kvalsundelva vil da i tidsrommet være stengt for alt fiske. 

Ordningen trer i kraft fra og med 25. august kl. 21.00.

Det er iverksatt ekstraordinært oppsyn med hele vassdraget langt etter sesongslutt, og foreningen har mottatt tilskudd til formålet.


Applicable to the entire Kvalsundelva (zones 1 and 2), for administrative reasons, evening and night protection is introduced between 21.00 and 07.00 every day.

The Kvalsund river will then be closed to all fishing. The scheme comes into force from and including 25 August at 21.00. Extraordinary supervision of the area has been implemented during this period.


Elokuun 25. päivästä alkaen koko Kvalsund-joessa on ilta- ja yösuojaus. Kalastus on kielletty välillä 21.00-07.00. Tälle ajalle on otettu käyttöön ylimääräisiä vartijoita.

10.08.2022 Forbud mot markfiske i sone 2


Styret minner om at det er forbud mot fiske med mark i sone 2 fra og med 10. august. Brudd på regelen vil bli slått ned på, og sanksjonen vil være gebyr opptil kr. 1600,- og evt. også bortvisning fra vassdraget for resten av sesongen og kommende sesong.

01.08.2022 Gjenutsetting av vill holaks større enn 3kg./68cm.


Styret minner om at fra 1. august skal all vill holaks (Atlanterhavslaks) større enn 3kg. / 68 cm. håndteres skånsomt og umiddelbart gjenutsettes. Brudd på regelen vil føre til sanksjon iht. regelverket.

HVIS DU ER I TVIL om det er hann eller holaks, eller i tvil om vekt, ja da skal fisken ut i elva !

27.07.2022 Sesongkort: Frist for innrapportering idag.


Siste frist for innrapportering av sesongkort i sesong for perioden 14. - 27. juli er idag. Husk at selv om kortet ikke er benyttet, eller du ikke har fått fangst, så er det påkrevd å innrapportere til scanatura.no

27.07.2022 Foto av fangster på galleri-siden.


Foreningen legger inn foto av fisk som er fangstet i Kvalsund-vassdraget på GALLERI-siden, og som er publisert på scanatura/Inatur. Bilder kan bli tilpasset i form og farge mv. for bedre gengivelse på websiden. Fiskebilder legges inn uten navn. Kun fiskeart, vekt og årstall.

13.07.2022 Tidsfrister innrapportering av sesongkort i sesong.


Foreningen minner om at innehavere av sesongkort må innrapportere senest innen 14. dagers tidsfrister gjennom hele sesongen.

Fangst, null fangst, gjenutsatt fangst, ikke benyttet sesongkort SKAL innrapporteres innen fristene.

Unnlatelse av innrapportering innen oppgitte tidsfrister i sesongen, vil medføre at søknad om sesongkort for kommende sesong ikke innvilges. Dette vil gjelde fra og med neste frist som er 27. juli.

Tidsfrister finner du på siden for sesongkortinfo her.

25.06.2022 Ny forpaktning av anadromt vassdrag.


Kvalsund Sportsfiskeforening forpakter Brennsvikvassdraget jf. kontrakt med Finnmarkseiendommen (FeFo).

Forpaktningen gjelder for den del av Brennsvikelva og Brennsvikvannet der FeFo er grunneier.

For nærmere info se "Fiske".

1. juni 2022  Fiskestart  Start fishing.


Da er årets laksesesong startet, og til alle som lurer så er det altså IKKE PUKKELLAKS-ÅR denne sesongen, dermed skal det være helt minimalt med pukkellaks i Finnmarkselvene i år.

Alle fiskere ønskes lykke til og SKITT FISKE!


This year's salmon season has started. And to all who are wondering, there are no humpback salmon years this season, so there will be minimal humpback salmon in the Finnmark rivers this year.

All fishermen wish good luck with the fishing!

26.05.2022  10 års flom i Kvalsundelva.


Vannstand 2,20 m og nivå for 10 års flom ble registrert i dag.

23.05.2022  Nytt: Postkasse for skjellprøver fra Kvalsundelva


Nå kan du legge skjellprøvekonvolutt med skjellprøver fra anadrom fisk som du har fangstet i Kvalsundelva i en egen postkasse beregnet til formålet.

Du finner denne på rødt lite bygg på østsiden av Kvalsundelva, litt ovenfor bruene ved riksveien. Postkassen er låst og sjekkes jevnlig. Foreningen spanderer porto og videresender prøvene til Norsk institutt for naturforskning (NINA). Analyseresultat sendes din mobil om ønskelig.

Ved å benytte kassen til skjellprøver deltar du i trekning av et gavekort på kr. 250,-  etter sesongslutt. (som kan benyttes et sted i Hammerfest som selger friluftsutstyr).


Send E-post til foreningen om du trenger skjellprøvekonvolutter, så sender vi noen til deg.

Mer info finner du her: https://kvsff.com/hjem/skjellpr-ver

05.05.2022 Sesongkort Hammerfest er utsolgt


Alle 5 stk. sesongkort for personer fast bosatt innenfor sektorgrense Hammerfest, er utsolgt for i år.

31.03.2022 ÅRSMØTE 2022 INFO


Referat fra årsmøtet 2022, som omhandlet årsberetning 2021 fins under "dokumentarkiv".

Årsberetning med resultatregnskap 2021 finner du under "årsberetninger"

29.03.2022 Årsmøtet flyttes. Ny dato og sted.


Årsmøtet flyttes frem til 31.03.2022 kl. 18.00, og møtested blir det gamle herredshuset i Kvalsund (Kafèen).

Info om dette er sendt til innkalte medlemmer pr. E-post.


Styret beklager evt. ulemper denne endringen måtte medføre.

16.03.2022 Årsmøte.


Kvalsund Sportsfiskeforening avholder årsmøte den 29. mars 2022 kl. 18.00. Møtested: Kvalsund bibliotek.

Medlemmer med stemmerett er sendt innkalling pr. e-post og pr. brev.

13.03.2022 Fangstsystem pukkellaks med fredningsområde


Foreningen har plan om å teste fangstsystem for pukkellaks i løpet av denne sesongen i 1 til 2 uker.

I den forbindelse vil et mindre område (ca. 150 m.) mot nedre del av sone 2 bli fredet for fiske i den perioden dette foregår.

Fangst- og fredningsområde vil bli skiltet.

01.02.2022 Kortsalget åpent fra 1. februar


Døgnkort Kvalsundelva og døgn/ukekort Neverfjordvann, selges fra 1. feb. via Scanatura.no

Link: KORTSALG WEB.


Sesongkort Kvalsundelva kan søkes fra 1. feb. ved å sende epost til foreningen. Husk å lese info/vilkår før du søker om sesongkort.

Link: INFO/VILKÅR SESONGKORT

18.01.2022 Link til rapport fra Statsforvalteren pukkellaks 2021


Statsforvalteren i Troms og Finnmark har kommet med rapport angående oppsummering av tiltak ift. pukkellaks 2021.

Link til rapporten finner du her:

https://www.statsforvalteren.no/contentassets/92ed5100299c4d4caf705f45ea632684/rapport-fra-bekjempelse-av-pukkellaks-2021.pdf

11.11.2021 Resultat gytebestandstelling villaks 2021


Drivdykktellingen utført av Naturtjenester i Nord 17. aug. viste at det var for lite holaks i elva, og det lå ann til stenging kommende sesong, selv om nivået av holaks var økt noe på dette tidspunkt.

Det ble da observert over 900 pukkellaks i vassdraget.


Naturtjenester i Nord gjennomførte også telling av gytefisk 20. sept. Foreningen har nå fått resultatet, som ble at Kvalsundelva har bra gytebestandsoppnåelse. Dermed blir elva holdt åpen for fiske også sesongen 2022.

57 utgytte og døende pukkellaks ble observert, samt 7 døde.


I.flg. en av forskerne ser det ikke så verst ut i denne delen av Finnmark ift. gytefisk av villaks, mens det generelt var veldig dårlig i andre deler, samt landet forøvrig.

03.11.2021 Utsatt årsmøte 2021 gjennomføres pr. epost


Foreningen innkaller medlemmer for gjennomføring av det utsatte årsmøtet 2021. (ble utsatt pga. covid-19 pandemien).

Med henvisning til den for tiden økende covid-19 smitten, så gjennomføres årsmøtet pr. e-post. Foreningen har utarbeidet forretningsorden for denne type årsmøter.

Medlemmer med stemmerett for dette årsmøtet, er blitt innkallet idag pr. e-post, med vedlagt forretningsorden, foreløpig saksliste og årsberetning 2020. Innkalingsbrev er i tillegg sendt pr. brev til medlemmers postadresse, bl.a. med info om å sjekke egen e-post for nærmere informasjon. Trygg for Covid-19 kan du dermed avgi stemme fra din egen sofakrok.

PS. Husk å lese gjennom infoen i tilsendt forretningsorden.

25.10.2021 Påmeldingsfrist årsmøte 2020 forlenges


På grunn av få påmeldte medlemmer til det utsatte årsmøtet 2020 som gjennomføres pr e-post, har styret vedtatt å forlenge påmeldingsfristen til 1 time før stemmefristen utgår. Medlemmer med stemmerett for dette årsmøtet er informert pr. e-post.

Ny påmeldingsfrist er 28. okt. 2021 kl. 1600.

(Stemmefrist samme dato kl. 1700).
22.10.2021

UTSATT ÅRSMØTE 2020 GJENNOMFØRES PR. E-POST


Foreningen er nå i gang med å gjennomføre det utsatte årsmøtet for 2020 pr. e-post. (utsatt pga. Covid-19)

Styret har vedtatt forretningsorden som skal gjelde ved gjennomføring av årsmøter pr. e-post. Personer med gyldig medlemskap og med stemmerett gjeldende for årsmøtet 2020, har fått muligheten til å delta, og er blitt tilskrevet pr. brev og pr. e-post.


Ift. gjenåpningen av samfunnet presiserte både ministre og fagfolk at man må ha respekt for at enkeltpersoner, særlig de i risikogruppen, kan være bekymret og ønsker å ta forholdsregler. Hammerfest kommune mener at spredte smitteklynger vil være den nye hverdagen.

Styret har vurdert at det er uproblematisk å avholde årsmøte pr. e-post med medlemmene. Vedtektene er ikke til hinder for dette, da det ikke står noe her om at årsmøter ikke kan avholdes digitalt. Personer som måtte befinne seg i risikogruppen kan dermed delta uten å føle seg utrygg.

Det er mulig at årets utsatte årsmøte også vil foregå digitalt pr. e-post.


FHI`s ukerapport Covid-19 for uke 41 (11 - 17 okt.) nevner blant annet dette:

Det er usikkerhet om utviklingen gjennom resten av høsten og vinteren. Det kaldere været og mulig svekkelse av immunitet over tid kan gi viruset bedre forhold for smittespredning. Dette kan motvirkes gjennom stadig mer utbredt immunitet etter vaksinasjon i befolkningen, gode hygienevaner, selvisolering av syke samt eventuelt mindre kontakt mellom folk.
18.10.2021 NY WEBSIDE


Foreningens nye webside er stort sett klar til bruk, noe justeringer gjenstår, men dette vil være ferdig som planlagt den 1. nov. i år. Foreningen trenger hjelp fra medlemmer og støttemedlemmer til oppdatering av bildegalleriet, se nærmere info i fanen "galleri"
01.10.2021  Start jobb med ny webside.


Foreningen starter arbeidet med etablering av ny hjemmeside.

Grunnen er at at nåværende samarbeidspartner legger ned den gamle typen websidesystem. Tilbud om nytt system fra det hold blir også alt for kostbart for foreningen.

Design, funksjoner o.l. på den nye websiden er klar fra 1. nov. 2021.

28.09.2021  Honorar fangst av pukkellaks på stang 2021.


Styret har vedtatt å gi fiskere som har bidratt med uttak av pukkellaks på stang denne sesongen, en liten påskjønnelse i form av et honorar på kr. 25,- pr. pukkellaks. E-post med nærmere info blir sendt til fiskerne dette gjelder.
Det ble tatt ut tilsammen 155 pukkellaks med fiskestang denne sesongen, og styret takker alle som har bidratt med uttaket.
07.09.2021 Husk innrapportering av fiskekort


Styret minner om at manglende innrapportering av fiskekort fører til et gebyr på kr. 300,- pr. fiskekort.
Har du ikke fått fisk?
Du må allikevel logge inn på www.scanatura.no med ditt fiskekortnummer, og svare nei på spørsmålet om du har fått fisk.
Gjør du ikke det, blir ditt fiskekort stående som urapportert.
30.08.2021  FISKEBEGRENSNING KVALSUNDELVA.

KVALSUNDELVA SONE 2 STENGES FOR ALL FISKE FRA 1. SEPT. OG UT SESONGEN:
Dette som et føre-var-tiltak for å ivareta gytelaksen best mulig, og med hensyn til den store mengden pukkellaks som har vært i vassdraget denne sesongen.
Selv om laksen uansett skal slippes ut igjen etter 31. august, så vil den svekkes etter en runde på kroken.
Normalt sett fiskes det ikke så mye i sone 2 i september, men i år har det vært tilreisende fiskere nå helt på tampen av sesongen.
Styret ønsker ikke økt fisketrykk i sone 2 og stenger også av den grunn.

SONE 1 HOLDES ÅPEN FOR FISKE ETTER SJØØRRET FREM TIL 14. SEPT. PÅ VILKÅR:
Her blir det litt innskjerping på reglene. Det blir ikke tillatt å fiske med mark. Dette for å beskytte gytelaksen litt bedre, da kroker agnet med mark har en tendens til å sitte dypere i fiskekjeften en fluer og sluk.
I slike tilfeller kan som oftest ikke laksen gjenutsettes, men må avlives.

Fiskereglene er oppdatert mot de nye bestemmelsene.
Innehavere av sesongkort er varslet.
Finnmarkseiendommen (FeFo) er varslet.

Vi håper at styrets enstemmige besluttning er i medlemmenes interesse.

STYRET
17.08.2021 Kl.1900 Bestandskartlegging.


Korselva, Kvalsundelva og nedre del av Neverfjordelva er idag kontrollert med dykker fra Naturtjenester i Nord. Antall holaks i Kvalsundelva er lavt ca. 4 stk. pr. km. allikevel noe bedre enn forventet.
Resultatet av undersøkelsen er at det er økt sansynlighet for at gytebestandsmålet nås denne sesongen. Styret mener at det fortsatt er viktig å holde all holaks fredet, samt at Baglimit fortsatt skal være 1 laks.
Vannstanden er lav og tilsier stenging, værmeldingen melder nedbør fra onsdag kveld mot natt til lørdag (yr.no). En forbigående stigning av vannstanden forventes.
Om det kommer mer nedbør etter dette vet vi ikke enda.
Undersøkelsen av Kvalsundelva viser svært store mengder av pukkellaks, også noe nygått.
Værmeldingen, den store mengden av pukkellaks i Kvalsundelva og et ønske om å få mest mulig av denne oppfisket, samt at undersøkelsen viser økt mulighet for at gytebestandmålet nås. gjør at styret utsetter den planlagte stengingen av Kvalsundvassdraget. Dette inntil videre.
04.08.2021 Uttak av pukkellaks med garn.


Resultatet for sesongens 4 pukkellaks aksjoner ble 272 pukkellaks.
En stor takk til alle som har hjulpet til med dette viktige arbeidet !
30.07.2021  Gjenåpning etter 7 dg. stenging av sone 2.


Kvalsundelvas sone 2 gjenåpnes for fiske på vilkår fra og med lørdag 31. juli kl.1800. Den siste tiden er det kommet innsig av laks til de viktigste gyteområdene i vassdragets fredningsområder.
23.07.2021  Innføring av fiskebegrensning for Kvalsundelva.

  

Med hensyn til observasjoner ift. lavt innsig av villaks til de viktigste gyteområdene i vassdraget, er styret bekymret for at gytebestandsmålet ikke oppnås i år.
Det er usikkerhet rundt om dette kan ha sammenheng med de store mengder av pukkellaks i vassdraget. Det antas at villaksen kan være presset som følge av mengden pukkellaks.
Dette er også et meget lite laksevassdrag med beskjedne fangsttall, og stammene av villaks er ikke spesielt store.
Et enstemmig styre ønsker i denne situasjonen og benytte seg av "føre-var-prinsippet" og innfører følgende tiltak med håp om at dette fører til oppgang av mer villaks til gyteområdene:

Tiltak gjeldende fra og med 23. juli kl. 2359:

Sone 1:

 • Bag-Limit endres fra 2 til 1 villaks.
 • All holaks fredes, og skal behandles varsomt og gjenutsettes ved fangst.
 • For øvrig gjelder vanlige fiskeregler for sone 1.


Sone 2:
Stenges for alt fiske i 2 uker, frem til og med 6. august.
(Ny vurdering innen 5. august)6. juni 2021  Uttak av pukkellaks.


Melding til fiskere i Kvalsundvassdraget.
Kvalsund Sportsfiskeforening har etter søknad, fått tillatelse fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark til uttak av pukkellaks i vassdraget i perioden 10. juni – 31. august 2021.
Det er gitt tillatelse til bruk av garn i nedre del av Kvalsundelva

(sone 1).
Formålet med uttaket er å hindre oppgang og reproduksjon av arten.
Fiskere med døgnkort i ovennevnte periode i sone 1, samt alle fiskere med sesongkort, vil få tilsendt epost fra foreningen med nærmere informasjon. Fisket vil foregå i sone 1 der Finnmarks-eiendommen (FeFo) er grunneier. Grunneier er varslet.
1. juni 2021  Fiskestart.


Da er årets laksesesong startet, og alle fiskere ønskes lykke til.
SKITT FISKE !
18.02.2021  Utsettelse av årsmøtet 2021 på ubestemt tid.

På grunn av den fremdeles ustabile situasjonen angående Covid-19, og hensynet til deltakere, har styret bestemt å utsette årsmøtet 2021 på ubestemt tid. Dette årsmøtet gjelder gjennomføringen av sesongen 2020. FeFo er informert.
Velg MENY og deretter ÅRSBERETNINGER for gjennomsyn.
Inntil videre takker vi i styret fiskere, oppsynspersonell og FeFo for samarbeidet.
Mvh. Styret.
09.09.2020 ÅRSMØTET 2020 UTSETTES PÅ UBESTEMT TID.


På grunn av den fremdeles ustabile situasjonen angående Covid-19, og hensynet til deltakere, ser jeg meg desverre nødt til å utsette årsmøtet 2020 på ubestemt tid. Dette årsmøtet gjelder gjennomføringen av sesongen 2019. Årsberetningen kan leses under MENY - ÅRSBERETNINGER.
Inntil videre takker vi i styret fiskere, oppsynspersonell og FeFo for samarbeidet.
Hanne Sørnes, styreleder.
Mai 2020 COVID-19 RÅD


Fefo påpeker at det er folkehelseinstituttets råd som til enhver tid gjelder for menneskelig kontakt og omgang i forbinnelse med Koronautbruddet også langs elven vår.
Dette innebærer blant annet :
* Å opprette god hånd-og hostehygene
* Unngå å ta deg selv i ansiktet
* Å holde avstand til personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner
* Unngå håndhilsing og klemming
* Å unngå større sammenkomster ( eks. Ikke samles fler en fem rundt bålet
* Å unngå og ferdes blant andre folk når man har luftveisinfeksjoner.
Det er et potensial for at disse reglene kan føre til at grupper kan opptre på en måte som oppfattes som okkupering av fiskeplasser.
Det er derfor viktig å påpeke reglene rundt bevegelig fiske , og være tydlige på at alle fiskekortinnehaverne skal ha lik tilgang til elva .
Vis hensyn til hverandre og de dere omgås .
Okt 2019 Pukkellaks.


Mye pukkellaks i elva i år. Noen av foreningens medlemmer var med på et prosjekt der pukkellaksen ble oppfisket med garn i sone 1. 73 stk. pukkellaks ble fanget i to aksjoner.
De medlemmer som bisto foreningen vil mot slutten av året motta et lite honorar som takk for hjelpen. Styreleder søkte Finnmarkseiendommen (FeFo) om tilskudd til pukkellaksprosjektet, slik at FeFo dekker 50% av kostnadene som foreningen har beregnet.
08.09.2016 GRENSE SJØ-ELV er etablert:
Kommunen har nå skiltet grense Sjø-Elv slik at foreningens ansvarsområde nå også gjelder nedenfor riksveibrua, dette fra og med 9. sept. 2016.
Kartinfo til fiskere er oppdatert mot dette på foreningens hjemmeside.

På mollosiden går grensen helt fra ytterkant av mollo og skrått over mot landsiden ved et naust. Både mollo og landsiden er skiltet.

På mollosiden (vestsiden av elva) nedenfor riksveibrua er det fra 9. sept. 2016 også her forbudt å fiske uten fiskekort og fiskereavgift. Regler om desinfisering gjelder,
Foreningens ordens- og fiskeregler samt øvrige regelverk er gjeldende også her fra og med ovennevnte dato. På veisiden (østsiden av elva) er det privat eiendom, og foreningens vakter med begr. politimyndighet har her myndighet til å kontrollere at fiskere har betalt fiskeravgift til staten og at offentlige regler vedr. fiske følges.

I FISKESESONGEN fra og med 1. juni til 14. sept. er det tillatt å fiske utenfor grense sjø-elv. Dette regnes da som fiske i sjøen.
UTENFOR FISKESESONGEN i perioden 15.sept - 31. mai. er det ikke tillatt å fiske nærmere grense sjø-elv enn 100 meter. I denne periosen er hele Kvalsundelva fredet for all fiske.


SESONGKORT OG EVT. KOMMUNESAMMENSLÅING:
For de som lurer på sesongkortsalget ved evt. kommune-sammenslåing med Måsøy og/eller Hammerfest, så ble det i fjor innført sektorgrense vedr. salg av sesongkort.
Slik at sesongkortsalget blir ikke utvidet ved evt. kommunesammenslåing.
Sektorgrensa ble satt til å være lik Kvalsund kommunegrense slik den var pr. 31.12.2014.

KORSELVA KRAFTVERK:
Til tross for manglende oppsluttning fra våre medlemmer på årsmøtet, har styret i KVSFF valgt å sende innspill til olje- og energi departementet v/Tord Lien vedr. utbyggingen av kraftverk i Korselva. NVE har gitt konsesjon til utbygging etter vår mening på noe feil grunnlag. Årsaken er at Finnmark kraft og Sweco i sin rapport har gitt feilaktige opplysninger i søknaden om konsesjon.
Dette gjelder oppfisket kvantum i Kvalsundelva der kilo laks er forvekslet med antall laks, og der kun en årsfangstrapport er angitt, tiltross for at det fins mange flere. Dette gjelder også opplysninger om at det nesten ikke fins fangstrapporter, noe som også er uriktig, da det fins mange fangstrapporter i lakseregisteret hos fylkesmannen.
Betydningen av elva for laksefiskerne er nesten ikke nevnt med et ord i søknaden om konsesjon.
Det skal dessuten etableres permanent vei over Korselva og til kraftstasjonen, og kjøres på bunnen av denne. Korselva er mest sansynelig det viktigste gyteområdet for laksen i Kvalsundelva og er dessuten fredet av fylket.
Vi har også protestert på minstevannføringen i Korselva, som forsyner Kvalsundelva med 70% av vannmengden.
Ved en evt. utbygging har styret krevd å få en garanti mot vannføringen lik det som er normalt for årstiden, samt en garanti mot en vesentlig større minstevannføring ved driftsstans en foreslått.
En slik garanti har bl.a. Kongsfjordelva i Øst-Finnmark som også ble utsatt for kraftutbygging for mange år siden.

Hilsen Hanne Sørnes, leder KVSFF.


29.feb.2016
Til tross for at Kvalsund kommune har gått i mot bygging av ett minikraftverk et godt stykke ovenfor Korselva har NVE gitt konsesjon til utbygging.
Styret fryktet lenge at dette vil føre til en generell lavere vannstand i Kvalsundelva året gjennom, da det er Korselva som gir hovedvannføring til Kvalsundelva.
Men i følge søknaden om konsesjon så vil denne type kraftverksutbygging ikke føre til nevneverdig mindre vann i Kvalsundelva vel å merke så lenge kraftstasjonen er i drift.

Utbygger Finnmark kraft påpeker at ved driftstans av kraftverket som f.eks. følge av et uhell vil vanntilførselen fra Korselva få den konsekvens at vannføringen i Kvalsundelva blir svært dårlig.

Slik foreningen ser det så vil det ved driftsstans bli problemer spesielt for laksebestanden, og spesielt hvis dette skjer vinterstid. Da kan en risikere at eggene fra rogna blir tørrlagt og dermed kan (uvist hvor store) deler av en årsklasse gå tapt.
Vinterstid ved driftstans er det planlagt en minstevannføring på 160 liter pr. sek.
Vinterstid er vannføringen i Kvalsundelva rundt 5-600 liter pr. sek. så da sier det seg selv at så liten vannføringen som 160 l/s tilført fra Korselva igjen fører til at vannføringen og vannstanden i Kvalsundelva blir svært dårlig.

Til info så fant styret det nødvendig i august 2015 å stenge elva for fiske pga lav vannføring. Da var vannføringen på rundt 1600 liter pr. sek. !


26. feb 2016
Kvalsund Sportsfiskeforening innkaller til årsmøte for medlemmer med stemmerett
(aktiv fisker medlemskap), den 14. mars kl. 1900 i lillesalen på kommunehuset.
Det er ingen møteplikt, men styret håper at de medlemmer som er interessert møter.
Det vil bli enkel bevertning.
Årsmøtet behandler regnskap og årsmelding for foregående år (2015), samt arbeidsplan, budsjett og organisasjonsplan for kommende år 2016. Det vil bli ført protokoll.
Det skal ikke foretas valg av nytt styre ved dette årsmøtet.
Årsmøtet behandler også forslag fra medlemmer med stemmerett som er innkommet skriftlig eller pr.epost. Disse sendes til: Kvalsund Sportsfiskeforening, Boks 77, 9621 Kvalsund eller pr. epost til: kvsff@yahoo,no
Forslag som ønskes behandlet må være motatt av styret senest 7. mars.
Foreningens foretningsorden gjelder under avviklingen av årsmøtet.
Kvalsund Sportsfiskeforening har etter den første driftsesongen 2015 fått 24 medlemmer.

Styret.09.feb 2016
Norsk institutt for naturforskning melder:
Kun en tredjedel av de 125 laksebestandene var uten genetisk spor av rømt oppdrettslaks. Les den nedslående rapporten her som viser at store deler av den ville laksebestanden har stor innkryssing av oppdrettslaks: 
http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/3984
.


08.feb. 2016
Reguleringen av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i elv og sjø som skal gjelde fra 2016 er idag fastsatt av Miljødirektoratet.
De nye reguleringene er i all hovedsak en videreføring av gjeldende bestemmelser.
Det er ingen endringer vedr. Kvalsundelva. Fisketid er som før.


Fortsatt lavt innsig
Ifølge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er innsiget av laks til norskekysten mer enn halvert fra 1983 til 2014. Årsaken er i stor grad redusert overlevelse i sjøen, samtidig som menneskeskapte påvirkninger regionalt og lokalt er sterkt medvirkende til nedgangen.
Redusert vekst og overlevelse i sjøen, blant annet som følge av lakselus, er også en viktig årsak til at sjøørretbestandene er i sterk nedgang flere steder.

I tillegg gjør klimaendringene at laksebestandene kan være spesielt sårbare for annen negativ menneskeskapt påvirkning. Til tross for den negative utviklingen er det ifølge VRL blitt tilstrekkelig med gytefisk i flere og flere vassdrag de siste årene. Dette skyldes for en stor del iverksatte reguleringer i fisket i sjø og elv.

For sjølaksefiske med faststående redskap er det vedtatt kortere fisketid i deler av Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
I deler av Rogaland og Sogn og Fjordane utvides fisketiden.
22.juni 2015:
Kvalsund Sportsfiskeforening administrerer nå fisket og forvaltningen på privat eiendom for grunneier med Gårds/bruksnr. 8/149. Dette jfr. skriftlig avtale med arvetaker til tidl. grunneier. Avtalen er inngått for en periode på 10 år, t.o.m. år 2025. Foreningens fiske- og ordensregler, regler om desinfiering, gebyrsatser for regelbrudd, fiskeoppsyn mv. gjelder nå også her.


April 2015.
Kvalsund Sportsfiskeforening (KVSFF), har inngått kontrakt med Finnmarkseiendommen (FeFo) vedr. forpaktning av Kvalsundvassdraget. Kvalsund Sportsfiskeforening forpakter nå den delen av vassdraget som fører anadrom laksefisk.1. juni 2024 Fiskestart Start fishing.


Da er årets laksesesong startet.

Alle fiskere ønskes lykke til og SKITT FISKE!

Veien til Kvalsunddalen er åpen, men foreløpig i dårlig stand. Kjør forsiktig og på eget ansvar.

This year's salmon season has started.

All fishermen wish good luck with the fishing!

The road to Kvalsunddalen is open, but currently in poor condition. Drive carefully and at your own risk.Informasjonsside

med siste nytt

fra foreningen.