KVSFF
Oppsyn

Oppsyn


Foreningen har med hjemmel i lakse- og innlandsfiskeloven

tilsatt oppsyn i vassdraget.


Oppsynets virkeområde er:

  • Den anadrome del av Kvalsundvassdraget som foreningen forpakter for Finnmarkseiendommen (FeFo).
  • Den anadrome del av Kvalsundvassdraget som foreningen administrerer for Hammerfest kommune og andre private grunneiere.
  • Den anadrome del av Brennsvikvassdraget som foreningen forpakter for Finnmarkseiendommen (FeFo).


Foreningens oppsyn, Statens naturoppsyn, FeFos oppsyn og Politiet kontrollerer vassdragene både i og utenfor fiskesesong. Foreningens oppsyn medbringer legitimasjon utstedt av forpakter.


Fullmakter:

Foreningens oppsyn har omfattende fullmakter til kontroll. Oppsynet er pålagt taushetsplikt og har retningslinjer å følge. Det er ingen krav til særskilt kurs eller begrenset politimyndighet for å være foreningens oppsyn.
Det er kun oppsyn tilsatt av Kvalsund Sportsfiskeforening, Statens naturoppsyn, FeFos oppsyn og Politiet som har oppsynsrett. Det er forbudt for alle andre å foreta kontroll av fiskere i foreningens forpaktnings- og administrasjonsområde.


Foreningens oppsyn:

  • Er pålagt å kontrollere fiskekort, fiskeravgift, legitimasjon, desinfisering, fangst, fiskeutstyr i bruk, og at fisket foregår iht. foreningens regelverk.
  • Kan foreta såkalt midlertidig sanksjon i felt, bl.a. bortvise personer for å stanse pågående brudd på foreningens regelverk, og/eller brudd på offentlig regelverk.
  • Skal umiddelbart rapportere til foreningens styre både mindre og større regelbrudd som oppdages.
  • Kan om nødvendig kreve hjelp av politiet for å utføre kontrollen. (med hjemmel i lakse- og innlandsfiskelovens § 42)
  • Kan benytte lyd, video/bilde som dokumentasjonstiltak.Styret bestemmer endelig sanksjonsform:

Foreningens oppsyn kan som nevnt ovenfor, foreta midlertidig sanksjon i felt, men det er foreningens styre som vedtar endelig sanksjonsform ovenfor regelovertreder.

Et skriftlig vedtak fra styret vil alltid komme til regelovertreder, og dette kan være ulikt (strengere/mildere) i forhold til det som oppsynet i felt har formidlet.


Fiskers plikt ved kontroll fra oppsyn:
Fisker har samarbeidsplikt, og plikt til å medvirke under kontroll fra foreningens oppsyn, Statens Naturoppsyn, FeFos oppsyn og politiet.
Ved kontroll fra ovennevnte skal fisker på forespørsel legge frem gyldig dokumentasjon, fangst, fiskeutstyr i bruk, samt etterkomme evt. pålegg.


Oppsyn med begrenset politimyndighet:

Oppsyn med begrenset politimyndighet har i tillegg fullmakt til å foreta kontroll på privateid grunn i henhold til Lakse- og innlandsfiskeloven. Begrenset politimyndighet kan i tillegg være gitt for flere miljølover og gjelder da både for offentlig og privat grunn.