Regelbrudd og reaksjonsformer

Reaksjoner regelbrudd

Reaksjonsformer ved brudd på regelverk satt av forpakter:

Kvalsund Sportsfiskeforening har gebyr, bortvisning fra elv/vann, inndragning av fangst, inndragning fiskekort, og anmeldelse som reaksjonsformer på regelbrudd :

 • Manglende fangstrapport:  Gebyr kr. 300,- pr. tilfelle, og sperres for kjøp av fiskekort resten av sesongen, og for kommende sesong. Rapporteringen av fiskekort spesielt døgnkort, har gått ned de 3 siste sesongene, og er nå under det akseptable. Fiskere som ikke innrapporterer sine fiskekort må f.o.m sesongen 2021 påregne reaksjon.


 • Brudd på regler vedrørende kjøp av fiskekort: Gebyr kr.300,- og sperres for kjøp av fiskekort for resten av av sesongen. Dette gjelder spesielt ved kjøp av ukekort og for litt grovere juks, og der foreningen ikke har fått beskjed fra fiskeren tidsnok som angår feilkjøp. Gjelder også ved juks/forsøk på juks vedr. kjøp av sesongkort.


 • Fiske uten gyldig bostedsbevis og/eller alderslegitimasjon der dette er påkrevd: Gebyr kr. 500,-


 • Brudd på Kvotebestemmelser: Gebyr på kr. 1000,- pr. laks over kvote og inndragning av all laks. ( F.eks. har fisker fått 3 laks innenfor et fiskedøgn så blir alle inndratt, selv om 2 av fiskene er innenfor døgnkvoten ). Her blir det ikke gjort noen unntak.


 • Fiske av Sjørøye i Kvalsundelva: Gebyr på kr. 1000,- pr. sjørøye, og inndragning av denne fangst, samt bortvisning fra hele Kvalsundvassdraget resten av sesongen og anmeldelse uten unntak (Brudd på offentlig regleverk).


 • Fiske av forbudte fiskearter i Neverfjordvannet som laks, sjøørret og sjørøye: Gebyr på kr. 1000,- pr.laks. kr. 1000,- pr.sjørøye og kr. 500,- pr. sjøørret. I tillegg blir fisker bortvist fra hele Kvalsundvassdraget resten av sesongen, samt anmeldelse uten unntak (brudd på offentlig regelverk).


 • Fiske av holaks av typen atlanterhavslaks når dette ikke er tillatt: Gebyr på kr. 1200,- pr. laks og inndragning av all holaks, samt bortvisning fra hele Kvalsundvassdraget resten av sesongen.


 • Fiske uten fiskeravgift:  Gebyr kr. 1340,- samt anmeldelse uten unntak (brudd på offentlig regelverk).


 • Mindre brudd på bestemmelser om redskapsbruk:  Gebyr kr. 1340,-


 • Fiske uten pålagt desinfiseringsattest: Gebyr kr. 3000,- samt anmeldelse uten unntak. (Brudd på offentlig regelverk). I tillegg kan det ilegges bortvisning fra hele Kvalsundvassdraget for resten av sesongen.


 • Større brudd på bestemmelser om redskapsbruk: Fiske med garn, liner, teiner, ruse, ståsnøre i elv eller vann. Gebyr kr. 4000,- og inndragning av forbudte redskaper og evt. fangst, samt bortvisning fra hele Kvalsundvassdraget resten av sesongen og kommende sesong, og anmeldelse uten unntak (Brudd på offentlig regelverk).


 • Brudd på forbud om bruk av motor på båt eller annen flyteredskap i Neverfjordvannene: Gebyr kr. 4000,- og bortvisning fra hele Kvalsundvassdraget resten av sesongen, og kommende sesong, samt anmeldelse uten unntak.


 • Fiske uten Fiskekort, eller uten gyldig fiskekort:  Gebyr kr. 4000,- inndragning av fangst, og anmeldelse uten unntak, samt bortvisning fra hele Kvalsundvassdraget resten av sesongen. F.eks. hvis du har kjøpt fiskekort av foreningen til en pris som for fast bosatte i Finnmark fylke, og din bostedsadresse er utenfor fylket så anses disse fiskekort som ugyldig. Har du utøvd fiske med ugyldig fiskekort, så er dette et regelbrudd, og du må påregne en reaksjon på forholdet. Reaksjonen vil allikevel i slike og lignende tilfeller som nevnt i eksemplet bli lavere enn fiske uten å ha kjøpt noe fiskekort i det hele tatt. Foreningen kontrollerer kortsalget etter sesongslutt.


 • Fiske i fredningssonene: Korselva ( fra Korselvbrua til Korsfossen ) og Neverfjordelva (fra Korselvbrua til Nedre Neverfjordvann). Gebyr kr. 4000,- og inndragning av fangst og fiskekort, bortvisning fra elv/vann for resten av sesongen og kommende sesong, samt anmeldelse uten unntak. ( Brudd på offentlig regelverk ).


Merk!

 • Reaksjon med gebyr: Fisket kan ikke gjenopptas før gebyr er betalt.
 • Reaksjon med bortvisning:  Fisket kan ikke gjenopptas før bortvisningstiden er gått ut.
 • Inndratt fiskekort blir ikke refundert. Fisker må eventuelt kjøpe nytt kort.
 • Ved brudd på 2 eller flere regler blir forholdet uansett anmeldt.


Før reaksjon blir fastsatt får fiskeren anledning til å gi en skriftlig rapport om forholdet innen en frist på 2 -to- dager.
Vedtak om reaksjon meddeles fiskeren skriftlig, via brev og/eller Epost.

I følge veileder fra Finnmarkseiendommen (FeFo), må foreningen rapportere brudd på offentlige bestemmelse til politiet.
Kopi av reaksjoner og anmeldelser sendes FeFo.

Dette er det gjeldende regelverk til og med sesongen 2021 angående reaksjonsformer ved regelbrudd.


Et nytt oppdatert, og mer oversiktlig regelverk vil være klart fra og med sesongen 2022. (En del av arbeidsplanen for 2021, og nevnt i årsberetningen 2020 pt. 3.7)