Oppsyn


Foreningen har med hjemmel i lakse- og innlandsfiskeloven tilsatt oppsyn i vassdraget.


Oppsynets virkeområde er:

  • Den anadrome del av Kvalsundvassdraget som foreningen forpakter for Finnmarkseiendommen (FeFo).
  • Den anadrome del av Kvalsundvassdraget som foreningen administrerer for private grunneiere.


Foreningens oppsyn, Statens naturoppsyn, og Politiet kontrollerer vassdraget både i og utenfor fiskesesong. Oppsyn medbringer legitimasjon utstedt av forpakter.


Fullmakter:

Oppsynet er pålagt taushetsplikt og har retningslinjer å følge. Foreningens oppsyn har omfattende fullmakter til kontroll. Det er ingen krav til kurs eller begrenset politimyndighet for å være foreningens oppsyn.
Det er kun oppsyn tilsatt av Kvalsund Sportsfiskeforening, Statens naturoppsyn, og Politiet som har oppsynsrett. Det er forbudt for alle andre å foreta kontroll av fiskere i foreningens forpaktnings- og administrasjonsområde.

Foreningens oppsyn:

  • Skal umiddelbart rapportere til foreningen både mindre og større regelbrudd som oppdages.
  • Kan bortvise personer for å stanse pågående brudd på foreningens regelverk, og/eller brudd på offentlig regelverk.
  • Kan om nødvendig kreve hjelp av politiet for å utføre kontrollen. (med hjemmel i lakse- og innlandsfiskelovens § 42)
  • Kan gjennomføre lyd- og bildeopptak som dokumentasjonstiltak. Unntatt bruk av drone og/eller såkalt viltkamera.


Oppsyn med begrenset politimyndighet:

Oppsyn med begrenset politimyndighet har imidlertid fullmakt til å foreta kontroll på offentlig og privateid grunn i henhold til Lakse- og innlandsfiskeloven. Begrenset politimyndighet kan i tillegg være gitt for flere miljølover.


Fiskers plikt ved kontroll fra oppsyn:
Fisker har samarbeidsplikt, og plikt til å medvirke under kontroll fra: Foreningens oppsyn, Statens Naturoppsyn og Politiet.
Ved kontroll fra ovennevnte skal fisker på forespørsel legge frem gyldig dokumentasjon, fangst, fiskeutstyr i bruk.