Kvalsundvassdraget - generell fiskeinfo

Fiske i Kvalsundelva:
Kvalsundelva ligger ved tettstedet Kvalsund, og er en liten lakseelv med bestander av laks, sjøørret, sjørøye og vanlig brunørret. 

Elvestrekningen som det kan fiskes på er ca. 4,7 kilometer lang.
Elva har mange gode og spennende fiskemuligheter i naturskjønne omgivelser.
Det er for det meste små og mellomstor laks, og sjøørret som fangstes.

Sjørøya er fredet.

Vassdraget har en liten bestand av villaks, derfor er det gjort relativt strenge reguleringer for å minske fisketrykket og verne om villaksen.
Dette gir allikevel økte sjanser for fangst, for fiskere som vil prøve fiskelykken. Foreningen har fått gode tilbakemeldinger fra fiskere ift. reguleringsmetodene.


Fiske i Kvalsundelva kan være et alternativ for fiskere som ønsker rimelige fiskekort og lite køfiske. Fiskekortene er relativt rimelige, men antall solgte kort for Kvalsundelva er lavt, slik at det kan lønne seg å være tidlig ute med bestillinger.


Døgnkort selges fra 1. februar hos: www.scanatura.no

Fra 1. feb. til 10. juli kan det også søkes om sesongkort.

Velg menyen FISKE og deretter Kvalsundelva for fiskeinfo.Kvalsundelva er delt opp i 2 fiskesoner:

Sone 1:

Det er tillatt å fiske med sluk/spinner/wobbler/markfiske hele sesongen i sone 1. Fiskereglene informerer bl.a. om tillatte fiskeredskaper. Sone 1 gir også gode muligheter for fangst av sjøørret. En og annen storlaks, og en del mellomlaks fangstes.


Mange har også hatt ett spennende fluefiske her, etter både laks og sjøørret med såkalte bombers-fluer, eller tørrfluer.


Sone 2:
Dette er den lengste fiskestrekningen.

Her er det tillatt med fluefiske. Markfiske er tillatt til 9.  august.

Fiske med sluk/spinner/wobbler er ikke tillatt i sone 2.
Fiskereglene informerer bl.a. om tillatte fiskeredskaper.
I denne fiskesonen finner du mange spennende fiskeplasser, og det er for det meste laks som fangstes. Noen år er det også pent med mellomlaks i sone 2.

Fiske i Øvre- og Nedre Neverfjordvann


Neverfjordvannene byr på gode fiskemuligheter, men her er det kun tillatt å fiske innlandsfisk med stang/håndsnøre. Er du heldig kan du få fin fangst av innlandsørret, og innlandsrøye.

Elva som sees på bildet ovenfor er Neverfjordelva. Denne er fredet for all fiske hele året av fylket. Årsaken er viktig gyteområde for anadrom fisk.

Det store vannet er Nedre Neverfjordvann, og bak dette kan såvidt skimtes Øvre Neverfjordvann.


Det er tillatt å fiske fra 1. februar til 31. august.

Ved fiske i perioden 1. juni - 31. august, må alle fra fylte 18 år betale fiskeravgiften til staten. Grunnen er at det fiskes på anadrom strekning, selv om det bare er tillatt å fiske innlandsfisk.

Døgn- og ukekort selges fra 1. februar hos: www.scanatura.no


Det er tillatt å benytte båt, kano og lignende flytemidler, men vær oppmerksom på at det er strengt forbudt å benytte all form for motor (også elektrisk) på båter og øvrige flytemidler, samt å benytte elektroniske apparater som kan finne fisk. Foreningens oppsyn, Statens Naturoppsyn og politiet har oppsynsrett og fører oppsyn med området.


Vær- og vindforhold på Neverfjordvannene:

Fjellområdet kan være utsatt for vind og kraftige kastevinder, så det anbefales å følge med på værmeldingen, og da spesielt vindvarsel.

Velg menyen FISKE og deretter NEVERFJORDVANN for mer fiskeinfo.Fredningsområder er:

  • Korselva (fra Korselvbrua til Korsfossen)
  • Neverfjordelva inkludert kjosene (fra Korselvbrua til Nedre Neverfjordvann).

Kjosene som inngår i fredningen av Neverfjordelva, er de 3 små vannene rett nedenfor Nedre Neverfjordvann, kalt nedre, midtre og øvre kjosen.
Områdene er fredet ved lov, (Jfr. Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag),

Noen plasser må fiskene ha ro, også i beste fiskesesong.