Regelbrudd og reaksjonsformer

Sanksjonsformer ved regelbrudd

Sanksjonering ved brudd på regelverk satt av forpakter som gjelder for Kvalsund- og Brennsvikvassdraget. Hele regelverket finner du nederst på siden.

Her er et utdrag:

  § 3. Utøvelse av fiske uten å inneha gyldig fiskekort fra foreningen (feilkjøp skal umiddelbart varsles/nytt kort kjøpes):
  Reaksjon: Gebyr kr. 4000,-. I tillegg bortvisning for videre fiske i vassdraget for resten av sesongen og kommende sesong.
  Foreningen vil i tillegg vurdere politianmeldelse.

  § 4. Utøvelse av fiske uten å inneha gyldig desinfiseringsattest når slik attest er satt som vilkår:
  Reaksjon: Gebyr kr. 4000,-. I tillegg bortvisning for videre fiske i vassdraget for resten av sesongen og kommende sesong.
  Foreningen vil i tillegg vurdere politianmeldelse.

  § 5. Brudd på kvotebestemmelsen Bag-Limit og/eller sesongkvote, der umiddelbar gjenutsetting ikke har skjedd:
  Reaksjon: Gebyr kr. 1300,- pr. villaks over kvote. I tillegg bortvisning for videre fiske i vassdraget for resten av sesongen, og kommende sesong.

  Samme bestemmelse gjelder ved kvoteovertredelser som angår sjørøye i Brennsvikvassdraget.

  § 7. Fangst av anadrom fisk som ikke er tillatt, der gjenutsetting ikke er forsvarlig pga. skader på fisken.
  Fisken skal avlives umiddelbart og fangsten skal straks meldes fra om til foreningen, helst pr. E-post. Fisken vil bli destruert, men når det er hensiktsmessig kan foreningen gi fisker tillatelse til å beholde fisken. Fisker skal fangstrapportere på vanlig måte, med merknad om at fisken er nødavlivet pga. skade og at melding er sendt foreningen etter fangst. Slik fangst inngår ikke i fiskers kvote ved destruering.

  § 9. Mindre brudd på bestemmelser om redskapsbruk. Gjelder også fiske med levende/kunstig mark når dette ikke er tillatt:
  Reaksjon: Gebyr kr. 1600,-. og bortvisning for videre fiske i vassdraget for resten av sesongen, og kommende sesong.


  § 13. Utøvelse av fiske i vassdraget fra bru eller spenn:
  Reaksjon: Gebyr kr. 1600,-.

  § 15. Utøvelse av fiske i fredningssonene Korselva og/eller Neverfjordelva (Kjosene er inkludert i Neverfjordelva):
  Reaksjon: Gebyr kr. 7000,-. I tillegg bortvisning for videre fiske i vassdraget for resten av sesongen, og kommende 2 sesonger.
  Forholdet blir i tillegg politianmeldt. (Brudd på offentlig regelverk).