Om kvsff
Forpaktning av Kvalsundvassdraget

FORPAKTNING OG FORMÅL

Foreningen forpakter den anadrome del av Kvalsundvassdraget

der Finnmarkseiendommen (FeFo) er grunneier.

Foreningen administrerer i tillegg fisket for Hammerfest kommune, der kommunens eiendommer grenser til Kvalsundelva.

Foreningen administrerer også en del av vassdraget for noen private grunneiere. Foreningens formål er bl.a. å legge forholdene til rette for fiske og friluftsliv for allmennheten, sørge for et sundt og rasjonelt fiskestell og knytte medlemmer og andre sammen i en handlekraftig forening, med god kultur innen fiske, friluftsliv og naturvern.

Forpaktning KVSFF
Kvalsund
Kvalsundelva

Bakgrunn og rammeverk for forpaktningsordningen

Kort Historikk:

Gjennom forpaktingsordningen har staten ved jordsalgsmyndighetene, Statskog

og senere Finnmarkseiendommen (FeFo) forpaktet bort fiskeretten i de fleste

vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye i Finnmark.

De tidligste bortforpaktningene skjedde til privatpersoner allerede på slutten

av 1800-tallet.Den første foreningen som forpaktet et vassdrag var Sportsfisker-

foreningen i Kvalsund, som forvaltet Kvalsundvassdraget i årene 1925-1926.

Formålet med forpaktningene var å få bedre tilsyn med elvene, sikre lokal

forvaltning og sørge for allmennhetens og lokalbefolkningens tilgang til fiske.

Ordningen ble utviklet i takt med at det ble dannet lokale lag og foreninger som

fikk forpaktning. I 1977 ble ordningen formalisert gjennom egen forskrift for

bortforpaktnig av statens fiskerett i laksevassdrag i Finnmark fylke.

Denne forskriften ble avløst av forskrift om fiskeforvaltning på statsgrunn i 1992, som igjen ble avløst av Finnmarksloven ved ikrafttredelsen 1. juli 2006

Arbeidsoppgaver KVSFF

Årlige arbeidsoppgaver for foreningen.

Foreningen arbeider via en databasert fremdriftsplan i forhold til årsrutiner og prosjekter.

Dette gjør at det brukes mindre tid en tidligere, og det gir bedre oversikt.

Noen vanlige oppgaver for foreningen gjennom et år:

Administrativt arbeid:

 • Samarbeid med FeFo, Naturtjenester i Nord, Nibio Svanhovd. herunder utmarksforvaltere, biologer og forskere.
 • Korrespondansearb. med aktører via foreningens e-post.
 • Samarbeid med Statens Naturoppsyn.
 • Rapporter og info til FeFo, medlemmer, statsforvalter, mfl.
 • Årsberetning med fangststatistikker og annet innhold.
 • Bestandskartlegginger, gytebestandsrapporter.
 • Kontroll med fangstuttak i sesong.
 • Pukkellakstiltak: Prosjektering, handlingsplan, HMS.
 • Kontroll med vannføring.
 • Forvaltningsreguleringer.
  • Prosjektplanlegging innenfor vedtekter og øko.rammer.
  • Tilskuddsøknader FeFo, fylket, dep.
  • Webside Admin: Vedlikehold, oppdateringer mv.
  • Arbeidsfordelingsplan.
  • Organisering og gjennomføring av arbeidsplaner.
  • Journalføring av arbeid i fremdriftsplan.
  • Sakslister og protokoller for styre- og årsmøter.
  • Gjennomføre års- og styremøter, og hjemle vedtak.
  • Brønnøysundregistret Admin: Oppdateringer.
  • Adm. nyinnsettelser oppsyn, legitimasjon, retn.linjer mv.
  • Utlånsbilag utstyr oppsyn. Tilbakelevering.
  • Lagerkontroll.
  • Årsregnskap og revidering.
  • Scanatura Admin: Vedlikehold, oppdateringer mv.
  • Utbetalinger (honorar, kortslagprovisjon, øvrige regninger).
  • Fakturering av kontingent, sesongkort, desinfisering mv.
  • Innspill til saker (bla. ny felles kortsalgsportal)
  • Behandle sesongkortsøknader.
  • Salg av sesongkort via scanatura.
  • Oppsynsstatistikk, oppsynsrapporter.
  • Økonomi og budsjettkontroll.
  • Innbetalingskontroll scanatura, tilskudd, fiskekort, kontingenter, o.l.
  • Saksbehandle eventuelle regelbrudd.
  • Komplettere kontormateriell.
  • Postsendinger.
  • Trykk og laminering av skilt etter behov.
  • Purring av evt. manglende innrapporteringer.
  • Sluttkontroll av kortsalg og innrapporteringer.


  Arbeid i felt:

  • Oppsynsarbeid i og utenfor sesong.
  • Kontroll med oppgang av anadrom fisk i sesong.
  • Gytebestandtellinger etter sesong.
  • Rydding og vedlikehold: Stier, elveløp, bålplasser.
  • Arbeid med uttak av pukkellaks.
  • Arbeid med å hindre oppgang av pukkellaks og oppdrettslaks.(Planlagt fellefangst 2023)
  • Skilt i terreng. Mont./demont. (før/etter sesong).
  • Skilttavler byggearb./vedlikehold.
  • Holde oppslagstavle ajour på norsk, engelsk, finsk.
  • Bistand til biologer/forskere ved bestandskartlegging.
  • Klargjøre desinfiseringsstasjon før/etter sesong.
  • Betjene desinfiseringsstasjon.

  --------------------------------------------

  KONTAKT INFO


  Kvalsund Sportsfiskeforening
  Boks 77
  9621 KVALSUND


  Organisasjonsnr: 915.168.701
  Bankforbindelse DnB kontonr:
  1503 60 35207
  Webside:  kvsff.com

  Foreningen ble stiftet 2015

  For henvendelser send E-post:

  Kvalsunddalen

  Foreningens kontakt- og åpningstider høst/vintersesong:   Man - Fred. kl. 13:00 - 16:00 (Lørd. Sønd. helligdager stengt).

  Oppsynet: Døgnåpent hele året.