Forpaktning av Kvalsundvassdraget

FORPAKTNING OG FORMÅL

Foreningen forpakter den anadrome del av Kvalsundvassdraget

der Finnmarkseiendommen (FeFo) er grunneier.

I tillegg administreres en del av vassdraget for noen private grunneiere.

Foreningens formål er bl.a. å legge forholdene til rette for fiske og friluftsliv for allmennheten, sørge for et sundt og rasjonelt fiskestell samt utnytting og vern om fiskebestanden, slik at denne har en bærekraftig produksjon.

Forpaktning KVSFF
Forpaktningsordningen

Bakgrunn og rammeverk for forpaktningsordningen

Kort Historikk:

Gjennom forpaktingsordningen har staten ved jordsalgsmyndighetene, Statskog

og senere Finnmarkseiendommen (FeFo) forpaktet bort fiskeretten i de fleste

vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye i Finnmark.

De tidligste bortforpaktningene skjedde til privatpersoner allerede på slutten

av 1800-tallet.Den første foreningen som forpaktet et vassdrag var Sportsfisker-

foreningen i Kvalsund, som forvaltet Kvalsundvassdraget i årene 1925-1926.

Formålet med forpaktningene var å få bedre tilsyn med elvene, sikre lokal

forvaltning og sørge for allmennhetens og lokalbefolkningens tilgang til fiske.

Ordningen ble utviklet i takt med at det ble dannet lokale lag og foreninger som

fikk forpaktning. I 1977 ble ordningen formalisert gjennom egen forskrift for

bortforpaktnig av statens fiskerett i laksevassdrag i Finnmark fylke.

Denne forskriften ble avløst av forskrift om fiskeforvaltning på statsgrunn i 1992, som igjen ble avløst av Finnmarksloven ved ikrafttredelsen 1. juli 2006

Arbeidsoppgaver KVSFF

Årlige arbeidsoppgaver for foreningen.

Foreningen arbeider via en databasert fremdriftsplan i forhold til årsrutiner og prosjekter.

Dette gjør at det brukes mindre tid en tidligere, og det gir bedre oversikt.

Noen vanlige oppgaver for foreningen gjennom et år:

Administrativt arbeid:

 • Samarbeid med FeFo, Naturtjenester i Nord, Nibio Svanhovd. herunder utmarksforvaltere, biologer og forskere.
 • Korrespondansearb. med aktører via foreningens e-post.
 • Samarbeid med Statens Naturoppsyn.
 • Rapporter og info til FeFo, medlemmer, statsforvalter.
 • Årsberetning med fangststatistikker og annet innhold.
 • Bestandskartlegginger, gytebestandsrapporter.
 • Kontroll med fangstuttak i sesong.
 • Pukkellakstiltak.
 • Kontroll med vannføring.
 • Forvaltningsreguleringer.
  • Prosjektplanlegging innenfor vedtekter og øko.rammer.
  • Tilskuddsøknader FeFo, dep, fylket ift. budsjett.
  • Webside Admin: Vedlikehold, oppdateringer mv.
  • Arbeidsfordelingsplan.
  • Gjennomføring av arbeidsplaner.
  • Journalføring av arbeid i fremdriftsplan.
  • Sakslister og protokoller for styre- og årsmøter.
  • Gjennomføre års- og styremøter, og hjemle vedtak.
  • Brønnøysundregistret Admin: Oppdateringer.
  • Adm. nyinnsettelser oppsyn, legitimasjon, retn.linjer mv.
  • Utlånsbilag utstyr oppsyn. Tilbakelevering.
  • Lagerkontroll.
  • Regnskap og revidering.
  • Scanatura Admin: Vedlikehold, oppdateringer mv.
  • Utbetalinger (honorar, kortslagprovisjon, øvrige regninger).
  • Fakturering av kontingent, sesongkort, desinfisering mv.
  • Behandle sesongkortsøknader.
  • Salg av sesongkort via scanatura.
  • Oppsynsstatistikk, oppsynsrapporter.
  • Økonomi og budsjettkontroll.
  • Innbetalingskontroll websalg fiskekort.
  • Innbetalingskontroll fiskekortsalg, kontingenter.
  • Saksbehandle eventuelle regelbrudd.
  • Komplettere kontormateriell.
  • Postsendinger.
  • Trykk og laminering av skilt etter behov.
  • Purring av evt. manglende innrapporteringer.
  • Sluttkontroll av kortsalg og innrapporteringer.


  Arbeid i felt:

  • Oppsynsarbeid i og utenfor sesong.
  • Kontroll med oppgang av anadrom fisk i sesong.
  • Gytebestandtellinger etter sesong.
  • Rydding og vedlikehold: Stier, elveløp, bålplasser.
  • Arbeid med uttak av pukkellaks.
  • Arbeid med å hindre oppgang av pukkellaks og oppdrettslaks.(Planlagt fellefangst 2023)
  • Skilt i terreng. Mont./demont. (før/etter sesong).
  • Skilttavler byggearb./vedlikehold.
  • Holde oppslagstavle ajour på norsk, engelsk, finsk.
  • Bistand til biologer/forskere ved bestandskartlegging.
  • Klargjøre desinfiseringsstasjon før/etter sesong.
  • Betjene desinfiseringsstasjon.

  KONTAKT INFO


  Kvalsund Sportsfiskeforening
  Boks 77
  9621 KVALSUND

  Epost:  kvsff@yahoo.no

  Henvendelser til foreningen foregår via e-post.

  Organisasjonsnr:
  915.168.701
  Bankforbindelse DnB kontonr:
  1503 60 35207
  Webside:  kvsff.com

  Foreningen ble stiftet 2015

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  KVALSUNDVASSDRAGET

  Kvalsund Sportsfiskeforening KVSFF

  GENERELL INFO

  OM FISKE I KVALSUNDVASSDRAGET